Privacyverklaring

Rob Janson, Interventiekundige, gevestigd aan Kennemerstraatweg 235, 1814 GK Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.robjanson.nl | Kennemerstraatweg 235, 1814 GK Alkmaar | +31641486225 | info@robjanson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rob Janson, Interventiekundige verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rob Janson, Interventiekundige verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid (alleen in individuele trajecten waar de gezondheid onderwerp is van het traject, en alleen met toestemming van de persoon die in het individuele traject begeleid wordt).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rob Janson, Interventiekundige verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Rob Janson, Interventiekundige verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rob Janson, Interventiekundige neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rob Janson, Interventiekundige) tussen zit.

Gebruik cloudopslag
Rob Janson, Interventiekundige gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Gsuite, t.b.v. e-mail, notities en verslaglegging, in overweging nemende dat Google verklaart alles in het werk te stellen om voor alle Google Cloud-services te voldoen aan de vereisten van de GDPR (https://www.google.com/intl/nl/cloud/security/gdpr/, geraadpleegd op 13-02-2018)
- InformerOnline, t.b.v. de volledige boekhouding, inclusief offrering en facturering, in overweging nemende dat InformerOnline in het bezit is van het keurmerk Zeker-OnLine, welke jaarlijks toetst of InformerOnline betrouwbaar, veilig, en altijd beschikbaar is (https://www.informer.nl/keurmerk-zeker-online/, geraadpleegd op 13-02-2018)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rob Janson, Interventiekundige bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Bewaartermijn: 7 jaar na ontvangst of afboeking van de financiën, in verband met de wettelijk verplichte bewaartermijn van de administratie van 7 jaar.
- Gegevens met betrekking tot gezondheid > Bewaartermijn: tot en met de afronding van het traject, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de persoon die de persoonsgegevens betreft, in verband met het kunnen uitvoeren, bijhouden en verantwoorden van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rob Janson, Interventiekundige verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rob Janson, Interventiekundige blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verkregen worden in het kader van dienstverlening, en waarbij de opdrachtgever (zie artikel 1.1 van de Algemene Voorwaarden) een andere persoon is dan de persoon waarvan de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van zijn, zullen alleen worden gedeeld met de opdrachtgever met nadrukkelijke toestemming van de persoon van wie de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rob Janson, Interventiekundige gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rob Janson, Interventiekundige gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob Janson, Interventiekundige en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@robjanson.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rob Janson, Interventiekundige wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rob Janson, Interventiekundige neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@robjanson.nl.