Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Rob Janson, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK nummer 70514933, gevestigd aan de Kennemerstraatweg 235, 1814 GK Alkmaar, die deze voorwaarden hanteert.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met de Opdrachtnemer en/of een Overeenkomst met de Opdrachtnemer aangaat.
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdrachtnemer diensten verleent op het gebied van advisering, consultancy, coaching, training en/of andere diensten waarvoor maatwerk vereist is.
  • Maatwerkopdracht: de dienst waarbij door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een opdracht wordt verstrekt tot dienstverlening ten behoeve van individuen en/of groepen deelnemers van één organisatie of waarbij separaat voor Opdrachtgever een offerte wordt opgesteld en ter zake waarvan tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever een Overeenkomst wordt gesloten.
  • Annuleren: het schriftelijk opzeggen van de Overeenkomst tot het verrichten van een Maatwerkopdracht door Opdrachtgever.
  • Annulering: de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst tot het verrichten van een Maatwerkopdracht door Opdrachtgever.
  • Aanvang van de Maatwerkopdracht: de eerste facturabele uitvoering van de Maatwerkopdracht.
  • Opdrachtmateriaal: documenten, modellen, voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens technieken, instrumenten, software en ander materiaal dat door de Opdrachtnemer in het kader van de Maatwerkopdracht aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
  • Partijen: Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk, waaronder in deze tevens wordt verstaan per email, door de Opdrachtnemer zijn vastgelegd dan wel bevestigd.

Artikel 2. De totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening van de door de Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding door de Opdrachtgever.
2.2 Bij gebreke van een opdrachtbevestiging dan wel een schriftelijk ondertekend stuk wordt het bestaan van een Overeenkomst afgeleid uit het feit dat de Opdrachtnemer aantoonbaar diensten heeft verleend voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt hierdoor de door de Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden.
2.3 Totdat tussen Partijen een Overeenkomst is gesloten binden offertes de Opdrachtnemer niet en kunnen te allen tijde worden herroepen dan wel worden gewijzigd.

Artikel 3. Overmacht bij de Opdrachtnemer
3.1 Indien de Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot ziekte van bij de Opdrachtnemer werkzame personen en tekortkomingen van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, mits de Opdrachtnemer zich ervoor heeft ingespannen om voor vervanging van de zieke personen of tekortschietende derden te zorgen.
3.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan twee maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan twee maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door de Opdrachtnemer nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 De tarieven zijn in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. De Opdrachtgever draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
4.2 Op verzoek van de Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever voor Aanvang van de Maatwerkopdracht de benodigde factuurgegevens aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van deze verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk voor Aanvang van de Maatwerkopdracht de benodigde factuurgegevens verstrekt komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.3 Door de Opdrachtnemer verleende diensten worden achteraf binnen 30 dagen aan Opdrachtgever gefactureerd. De factuur bevat de gegevens die ingevolge artikel 4.2 aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt.
4.4 De Opdrachtgever zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en verrekeningen betalen. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Iedere betalingstermijn is fataal. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente dan wel wettelijke handelsrente zoals bedoeld in de artikelen 6:119 BW en 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van EUR 250,--.
4.5 De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer op te schorten.
4.6 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Opdrachtnemer zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn vorderingsrechten verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 De dienstverlening door de Opdrachtnemer kwalificeert als een inspanningsverplichting.
5.2 De data en tijdstippen waarop de werkzaamheden door de Opdrachtnemer verricht moeten worden, worden tijdig in onderling overleg tussen Partijen bepaald.
5.3 Opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die de Opdrachtnemer noodzakelijk dan wel nuttig acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
5.4 De Opdrachtnemer is gerechtigd: a. in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtnemer de afgesproken data en tijdstippen te annuleren en in onderling overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum en/of tijdstip te bepalen. Onder onvoorziene omstandigheden wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan ziekte van bij de Opdrachtnemer werkzame personen of ingeschakelde derden.
5.5 In andere dan de in artikel 5.4 bedoelde omstandigheden kunnen afgesproken data en tijdstippen slechts in onderling overleg tussen Partijen worden verplaatst.
5.6 Als bij de uitvoering van de Overeenkomst bij een van de Partijen blijkt dat er omstandigheden zijn die een andere aanpak vergen, dan zullen partijen in onderling overleg treden over aanpassing van de Maatwerkopdracht.
5.7 De Opdrachtnemer is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de Overeenkomst, diensten van derden te betrekken.
5.8 De Opdrachtnemer verschaft voor aanvang van de Maatwerkopdracht op verzoek de gegevens van de persoon die namens de Opdrachtnemer de werkzaamheden zal verrichten.
5.9 In onderling overleg tussen Partijen kan de in het vorige lid bedoelde persoon worden vervangen door een andere uitvoerder.

Artikel 6. Annulering en Wijziging
6.1 Opdrachtgever heeft het recht een Maatwerkopdracht te Annuleren. In geval van Annulering is Opdrachtgever kosten verschuldigd aan de Opdrachtnemer conform het bepaalde in de artikelen 6.2 tot en met 6.5 van deze Voorwaarden.
6.2 Bij Annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de Maatwerkopdracht is de Opdrachtgever verplicht 10% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
6.3 Bij Annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de Maatwerkopdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
6.4 Bij Annulering tot 2 weken voor aanvang van de Maatwerkopdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
6.5 Bij Annulering na 2 weken voor aanvang van de Maatwerkopdracht is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te voldoen.
6.6 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de Maatwerkopdracht te annuleren.
6.7 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:408 lid 2 is de Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Opdrachtnemer spant zich ervoor in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloedsfeer van de Opdrachtnemer liggen. De Opdrachtnemer geeft daarom geen garanties ten aanzien van het resultaat van de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, tenzij een waardebepaling achteraf tussen Partijen is overeengekomen.
7.2 De Opdrachtnemer alsmede zijn werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of door derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade en winst- of omzetderving.
7.3 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer alsmede van haar werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Opdrachtnemer.
7.4 De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en hij zal de Opdrachtnemer alle schade vergoeden die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding
8.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst, heeft de Opdrachtnemer het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd zijn overige rechten.
8.2 In het geval waarin de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd zijn overige rechten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Het Opdrachtmateriaal blijft te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer. De intellectuele eigendomsrechten op het Opdrachtmateriaal blijven daarmee berusten bij de Opdrachtnemer.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Opdrachtmateriaal te verveelvoudigen, te vervreemden of aan een derde ter beschikking te stellen.
9.3 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens
10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen wordt door de Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.
10.2 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtnemer is de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
10.3 De onderzoeksgegevens die door de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk in geanonimiseerde vorm gebruikt voor onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming voor het gebruik van de door de Opdrachtnemer gegeneerde gegevens conform de in dit lid omschreven wijze.
10.4 Opdrachtgever mag de persoonsgegevens die zij via de Opdrachtnemer ontvangt louter verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
10.5 Persoonsgegevens worden door het Instituut van Interventiekunde niet aan derden verstrekt: tenzij
a. Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft gegeven;
b. de wet tot het verstrekken van persoonsgegevens verplicht of de informatie onderzocht wordt door een daartoe bevoegde autoriteit in het kader van de opsporing en/of vervolging van strafbare feiten;

Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar, met dien verstande dat de Opdrachtnemer het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die op grond van de wet bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.