Wat kan ik voor je betekenen

Iedereen is anders. Iedere situatie is anders. Ieder probleem is anders. Mijn werk bestaat dan ook uit maatwerk. Aan de hand van een intake bepalen wij samen wat de meest passende interventie is in de betreffende situatie. Het doel is echte en duurzame verandering. Dit begint met een goed plan, gevolgd door een goede uitvoering.

De interventies kunnen grofweg worden ingedeeld in coaching, training, teamcoaching en veranderingstrajecten, of een combinatie hiervan.

Mijn diensten

Coaching

Wanneer iemand vastzit, moeite heeft om het werk nog goed en met plezier uit te voeren, of het gevoel heeft een andere weg in te willen slaan, is coaching een goede vorm van begeleiding om inzicht te krijgen en te veranderen.
Coaching is een individueel traject waarbij de vooruitgang van de gecoachte centraal staat.
Lees hier wat coaching voor jou of je medewerkers kan betekenen.

Teamcoaching

Wanneer een team of een groep niet functioneert zoals je zou willen, of wanneer je een team juist verder wil laten ontwikkelen, is teamcoaching een goede interventie.
Teamcoaching richt zich op de interactie en dynamiek tussen de leden van een team. Daarmee kan er aan bijvoorbeeld conflicten, spanningen, of juist ambities gewerkt worden.
Lees hier wat je met teamcoaching kunt bereiken.

Training

Wanneer medewerkers of teams zaken anders aan moeten pakken, of wanneer zij hun vaardigheden kunnen verdiepen of verbreden, is training een goede manier om te groeien.
Training richt zich op de vaardigheden van medewerkers of leden van een team. Gespreksvaardigheden, conflicthantering, effectief overleggen, zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen.
Lees hier wat een training jou op kan leveren.

Veranderingstrajecten

Wanneer er op meerdere gebieden structureel iets veranderd moet worden, of wanneer de manier van werken anders moet, is een veranderingstraject de juist aanpak.
Een veranderingstraject is altijd maatwerk. Met verschillende activiteiten en methodieken wordt het traject opgebouwd. Het doel is altijd duurzame verandering.
Lees hier hoe een veranderingstraject jouw organisatie verder kan helpen.

Mijn uitgangspunten

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht werken houdt in dat de huidige situatie geanalyseerd wordt. Van daaruit wordt gekeken naar oplossingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden die al in de organisatie of in een persoon aanwezig zijn. Er wordt gekeken welke belemmeringen de verandering tegen houden en vooral welke hulpbronnen ingezet kunnen worden om in beweging te komen. Door te focussen op wat werkt en wat men wil bereiken, is snelle maar duurzame verandering mogelijk.

Waarderend

Ook Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoek) is een manier van veranderen waarbij de kennis en kunde van de betrokkenen ingezet wordt om een verandering succesvol te maken. Door samen te onderzoeken hoe zij willen veranderen en wat daarvoor nodig is, is de kans op duurzame verandering groter. Doordat iedereen bij de verandering betrokken wordt werkt het motiverend en bevordert het samenwerking en draagvlak voor de verandering.

Provocatief

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" (Albert Einstein). Om te kunnen helpen veranderen moet ik als interventiekundige 'toevoegen wat er niet is'. Wanneer ik te veel mee ga in het denken van de klant kan ik niet van toegevoegde waarde zijn. Ik zal dus kritisch zijn, soms zelfs advocaat van de duivel. Ik zal vertragen als de neiging er is om te snel te willen, of juist versnellen wanneer er te veel wordt uitgesteld. Dit alles met als doel echt iets toe te kunnen voegen om zo te helpen met de verandering.

Taal van verandering

Taal speelt een belangrijke rol in veranderingsprocessen. Het sociaal constructionisme gaat er vanuit dat wij een 'werkelijkheid' creëren door de taal die wij gebruiken. Ook binnen Motiverende Gespreksvoering wordt gefocust op taal en wordt deze opgedeeld in verandertaal en behoudtaal. Vanuit deze visies focus ik in mij op de taal die gebruikt wordt en welke invloed dit heeft op het veranderingsproces. De vragen die ik stel zijn erop gericht deze taal te veranderen en zo het veranderingsproces te beïnvloeden.